FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

सिम्ता गा.पाको आवधिक योजना

कृषि क्षेत्रको पञ्चवर्षिय योजना

सिम्ता गाउँसभाबाट स्वीकृत वर्षिक योजना तथा कार्यक्रम

सिम्ता गाउपालिकाको जलउपयोग सिचाई गुरुयोजना

सिम्ता गाउँपालिकाको खानेपानी तथा पूर्ण सरसफाइ गुरु योजना