FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कानुनहरु निर्माण गरि सिम्ता स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन

सिम्ता गाउँपालिकाले २०७५।१।८ देहा वोमोजिम का ४ वटा कानुनहरु निर्माण गरि सिम्ता स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरियको वोहोरा गराईन्छ।

१.स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४

२.स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यबिधि नियमावली, २०७४

सुचना

दस्तावेज: 

Pages