FAQs Complain Problems

७५/७६

सवै वडाको आम्दानी दाखिला सम्बन्धमा ।

सुचना सुचना

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरीएको सम्बन्धी

खरिद सम्झौता गर्न आउनु हुन ।

आसयपत्र जारी सम्बन्धी सुचना