FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

सिम्ता गाउपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को  बार्षिक योजना कार्यक्रम  तथा  बजेट

नितिगत

दस्तावेज: 

०७५।०७६ को सर्सत बजेट

सिम्ता गाउँपालिकाको योजना

निति तथा कार्यक्रम

सिम्ता गाउँपालिकाको आर्थिक बर्षको राजश्ब र व्यय