बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिम्ता गाउपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को  बार्षिक योजना कार्यक्रम  तथा  बजेट

७४/७५ 08/27/2018 - 22:21 PDF icon सिम्ता गाउपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को  बार्षिक योजना कार्यक्रम  तथा  बजेट

नितिगत

७५/७६ 07/31/2018 - 11:48 PDF icon नितिगत

०७५।०७६ को सर्सत बजेट

७५/७६ 07/31/2018 - 11:46 PDF icon ०७५।०७६ को सर्सत बजेट, PDF icon ०७५।०७६ को सर्सत बजेट, PDF icon ०७५।०७६ को सर्सत बजेट, PDF icon ०७५।०७६ को सर्सत बजेट, PDF icon ०७५।०७६ को सर्सत बजेट, PDF icon ०७५।०७६ को सर्सत बजेट, PDF icon ०७५।०७६ को सर्सत बजेट

सिम्ता गाउँपालिकाको योजना

७५/७६ 07/31/2018 - 11:30 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना, PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको योजना

निति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/31/2018 - 11:24 PDF icon निति तथा कार्यक्रम

सिम्ता गाउँपालिकाको आर्थिक बर्षको राजश्ब र व्यय

७४/७५ 07/06/2018 - 09:14

बजेट

७४/७५ 05/15/2018 - 17:03 PDF icon बजेड