FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

सिम्ता गाउँपालिकाको नक्सा

सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरीयताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइमा सिम्ता गाउँपालिका

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धमा

सम्झौता गर्न आउनु बारे

दस्तावेज: 

कानुनहरु निर्माण गरि सिम्ता स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन

सिम्ता गाउँपालिकाले २०७५।१।८ देहा वोमोजिम का ४ वटा कानुनहरु निर्माण गरि सिम्ता स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरियको वोहोरा गराईन्छ।

१.स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४

२.स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यबिधि नियमावली, २०७४